MEMUR HANGİ HALLERDE İŞTEN ATILIR

Paylaş
 

MEMUR HANGİ HALLERDE İŞTEN ATILIR

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde Devlet memurluğundan çıkarma, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmak şeklinde tarif edilmiştir Devlet memurluğundan çıkarma ile memurluk statüsü sona ermektedir.

Çıkarma, en ağır suçlara tatbik edilen bir müeyyidedir Çünkü etkileri şiddetlidir. Bir daha statüye dönüş yolunun kapalı olması yanında memur için hem maddi hem de manevi yönden yıkını sayılacak sonuçlan vardır.
Bu cezanın,idare için de olumsuz etkileri görülmekledir.Memurun bu statüyü kazanabilmesine kadar idare “yetiştirme” için çok büyük masraflar yapmak zorunda kalmıştır. Ayrıca tayin etmiş, iş basında gerekli yeterliliği, beceriyi kazanabilmesi için yetiştirmiş, bunu yaparken de kontrol etmiş ve bu konularda birtakım maddi külfetlere kalkınmıştır. Memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma müeyyidesinin uygulanması ile idarenin yaptığı bütün masraflar ve zaman boşa gitmiştir.İdare çıkardığı memurun yerine yeni birini getirmek için her şeye yeni bastan tekrar başlayacaktır
788 sayılı Memurin Kanunun 26 ıncı maddesinde Devlet memurluğundan çıkarma,”bir daha devlet memuriyetinde kullanılmamak üzere çıkarmaktır” şeklinde tarif edilmişti.657 sayılı Kanun da bu tarifi aynen kabul etmiştir.

Memuriyetten Çıkarılma veya Atılma Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarılma veya atılma; bir memurun devlet memurluğuna kabul edilme şartlarından (m.48) herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluk esnasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyet görevine son verilmesidir (657 sayılı Kanun m.98)

676 sayılı KHK ile 657’nin memurluktan çıkarma maddesine ekleme yapıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 125/E ‘ye göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 
İdeolojik veya siyasal amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engel, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant veya benzerlerini basmak, çoğaltmak veya dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
Siyasi partiye girmek,
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
Amirine veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.
Devlet memurlarının, devlet güvenliğini ve itibarını sarsmayacak özellikler taşıyan toplum bireylerinden seçilmiş olması gerekmekte olduğu kanunla açıklanmış.
Memur bireylerin devlet ve toplum gelişmesini olumsuz etkileyebilecek fiil ve davranışlardan kaçınması kanunla belirlenmiş olup, aykırı davranışlara verilecek cezaların ağırlık derecesine göre UYARI-KINAMA-MAAŞ KESME VE İŞTEN ATILMA şeklinde açıklanmıştır.
İŞTEN ATILMA memur için en ağır suçlar kapsamında verilen bir cezadır.
Devlet aleyhine işlenen her türlü örgüt ve terör suçları…
Ahlaki bakımdan düşüklük, fuhuş, hırsızlık, dolandırıcılık gibi her türlü yüz kızartıcı ve utanç verici davranışlarda bulunmak…
Memuriyetten çıkarmanın ana unsurlarını oluşturmaktadır.
Medyatimsah Gazetesi-araştırma grubu…
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA